کندانسور

در سیستم های  انتقال حرارت ازکندانسور برای تبدیل ماده ای از حالت گاز به مایع  استفاده می شود

در کندانسور حرارت نهان ماده گرفته میشود و به سیال آن ، خنک کن کندانسور گفته می شود.

 

همچنین کندانسورها نوعی مبدل های حرارتی هستند که در آنها حرارت بخار داغ به یک سیال دیگر مثل هوا فرستاده میشود تا بر اثر آن ، بخار تا دمای اشباع سرد و به مایع تبدیل  گردد.

کندانسورها اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ دارند که اندازه کوچک  آن قابل بلند کردن با دست و از اندازه بزرگ آن در فرآیند های صنعتی استفاده میشود. از کندانسورها در   نیروگاه های بخار ، تهویه مطبوع،سیستم های انتقال حرارت ، فرآیندهای صنعتی شیمیایی مانند تقطیر، و …به کار میرود..

در سیستم های تبرید بیشتر از هوا یا آب و یا ترکیبی از آنها و گاهی از آب نمک یا مبردهای انبساط مستقیم به عنوان عامل جذب حرارت یا تقطیر استفاده می شود..

کندانسورها به سه دسته تقسیم می شوند:

کندانسورهای تبخیری

کندانسورهای هوایی

کندانسورهای خنک کننده

کندانسورهای تبخیری :در کندانسورهای تبخیری هوا و آب  به عنوان عامل تبخیر مورد استفاده قرار می گیرند.

در کندانسورهای هوایی از هوا به عنوان عامل تقطیر کننده استفاده می شود

کندانسورهای خنک کننده  باعث افزایش دمای سیال میشوند .