برج خنک کننده مکعبی و مدور:

برج خنک کننده مکعبی  به  صورت چهار گوش است و میتواند به صورت جریان متقاطع باشد.

برج خنک کننده مدور که  به صورت گرد است و میتواند به صورت جریان مخالف باشد.

 

مقایسه برج خنک کننده مکعبی و مدور

 

فوندانسیون :

پایه های برج خنک کننده مدور به صورت گرد روی فونداسیون قرار میگیرد و برج خنک کننده مدور فونداسیون پیچیده تری دارد.

برج خنک کننده مکعبی فونداسیون ساده تری دارد .

ساخت فونداسیون برج خنک کننده  مکعبی راحت تر از ساخت برج خنک کننده  مدور میباشد.

 

 

 

 

 

 

سیستم توزیع آب در برج خنک کننده :

سیستم توزیع آب در برج خنک کننده مدور به وسیله ی کلگی توزیع آب برج خنک کننده میباشد.

سیستم توزیع آب در برج خنک کننده مکعب به وسیله ی نازل ها صورت میگیرد .

 

بهترین سیستم توزیع آب مربوط  به برج خنک کننده مکعب جریان متقاطع می باشدهمچنین نیاز به کمترین نگهداری و تعمیر دارد.

 

پرتاب آب :

برج خنک کننده مدور ، پرتاب آب بیشتری دارد.

 

فضای اشغال شده :

برج خنک کننده مدور و مکعبی جریان مخالف به دلیل نیاز به مکش هوا از هر چهار جهت نیاز به فضای بیشتری نسبت به برج خنک کننده مکعب جریان متقاطع دارند.